Lista potrzebnych dokumentów

  1. Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Wypis z ewidencji gruntów.
  3. Kopia mapy ewidencyjnej.
  4. Mapa zasadnicza, najlepiej cyfrowa w formacie dwg lub dxf (dla potrzeb projektu koncepcyjnego oraz przygotowania wniosków o media i innych dokumentów).
  5. Mapa do celów projektowych (wykonuje geodeta po konsultacji zakresu mapy z architektem).
  6. Dokumenty związane z dostępem do drogi – należy uzyskać od zarządcy drogi.
  7. Dokumenty związane z wyłączeniem gruntu z produkcji rolnej.
  8. Media – warunki określające sposób przyłączenia do sieci.
  9. Opinia geotechniczna (wykonana przez uprawnionego geologa) – określa warunki gruntowe w rejonie inwestycji, jest wymagana do projektu budowlanego.
  10. Inne uzgodnienia, zgody, pozwolenia wymagane przepisami – jeśli są potrzebne.